Våra kunders behov, beteenden och förväntningar ändras kontinuerligt. Samtidigt ger digitaliseringen oss nya förutsättningar och nya möjligheter för att driva verksamheter och göra affärer. Det här bör företag ta tillvara i större utsträckning. Kanske är det därför digital transformation fått en allt större betydelse. Vad innebär det och hur kan man påbörja en digital transformation? Niklas Frykberg, senior strateg på Limetta, ger dig sina bästa tips!

Digital transformation – ett strategiskt förändringsarbete 

Kortfattat skulle man kunna säga att digital transformation handlar om förändring. Det skulle också kunna förklaras som ett verktyg eller förhållningssätt där man tar tillvara på tekniska förutsättningar för att få tillgång till nya möjligheter, ny innovation och nya affärsmodeller. Det handlar alltså inte bara om att göra en befintlig produkt/tjänst digital, utan om hur vi använder teknologi för att förbättra, förnya och effektivisera en verksamhets olika delar. Det här i sin tur påverkar sättet vi arbetar, tänker och agerar. 

En digital transformation är inget som sker per automatik. Företag måste göra målmedvetna och strategiska beslut för att åstadkomma förändring. Ofta kan man behöva se över grundläggande strukturer och kulturer genom större organisationsförändringar. Ibland måste man öka användandet av digital teknologi, se över kompetensbehov och öka den digitala förståelsen hos beslutsfattare. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar mer om ledarskap och strategi, snarare än ny teknik. Här är några tips för att påbörja er förändringsresa: 

1. Sätt en strategi 

En digital transformation är en viktig del av hela affärsstrategin. För att komma igång behövs en gemensam bild av vad förändringen ska åstadkomma. När ni vet åt vilket håll förändringen ska ta er kan ni funder kring vad som behövs för att transformeras. Vad ska ni göra mer och mindre av? Vilka arbetsprocesser måste ni utveckla för att nå dit ni vill? Eftersom människor generellt är rädda för förändring, kan man dela upp arbetet i mindre steg. Börja där ni tror att ni får mest effekt med minsta möjliga förändring. 

2. Få med hela organisationen 

Genom en digital transformation flyttar tekniken ut i verksamhetens alla delar. För att kunna genomföra och besluta om organisatoriska förändringar, som kan kosta både tid och pengar, är det nödvändigt att få med sig ledningen. Samtidigt är det viktigt att engagera hela verksamheten och skapa förståelse för det arbetet ni har framför er. Hela företaget måste ändra sitt sätt att tänka och agera och jobba tillsammans, och för det krävs bra ledarskap 

3. Arbeta kunddrivet och fokusera på användarupplevelsen 

För att vara konkurrenskraftiga är det viktigt att förstå och möta kundernas förändrade behov och beteenden. En annan viktig del i förändringsresan kommer därför att handla om att involvera dem i utvecklingsprocessen. Att börja arbeta mer kunddrivet och fokusera på användarupplevelsen är ett viktigt steg i rätt riktning. 

4. Ha en tillåtande och experimentell företagskultur 

Företagskulturen är central för att lyckas med ett förändringsarbete. Ha en tillåtande företagskultur där det är ok att misslyckas. Se det som ett tillfälle att stanna upp och dra lärdom för att utvecklas. Ge människor möjlighet att arbeta på nya sätt och lär er agila arbetsmetoder som kan göra er mer snabbrörliga och innovativa. Hämta inspiration och lär er av andra företag och branscher. Vad gör de som är bra och mindre bra? 

5. Ta hjälp av experter 

När man kör på i gamla hjulspår kan det vara svårt att se vad som behövs för att bryta invanda mönster. Ibland kan man behöva ta hjälp för att komma igång och bena ut vilka åtgärder som bör göras och vad som kan ha störst effekt. Att ha en extern part som granskar och kommer med förbättringsåtgärder kan underlätta att starta upp en digital transformation.   

Niklas Frykberg är senior strateg på digitalbyrån Limetta.